Content

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vini-italiani.sk a www.vini-italiani.cz a zároveň predávajúcim je:

Z.M. Partners s.r.o

Moyzesova 739/3

911 01 Trenčín

IČO: 36704636

IČ DPH: SK2022281437

zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17280/R.

ďalej len Predávajúci.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá najneskôr v deň odoslania objednávky dosiahla vek 18 rokov, a  ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu, čím súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa internetového obchodu.

 

Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy:

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

Prijatie objednávky predávajúcim je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,-EUR (päťsto EUR), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. emailom, listom. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby,
- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov,
- ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.vini-italiani.sk alebo www.vini-italiani.cz.

Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru je akceptovateľné len v písomnej forme, doručené na adresu sídla spoločnosti. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru mimo dôvodov uvedených v obchodných podmienkach, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR.

Objednať tovar môže kupujúci po správne a pravdivo vyplnenom objednávacom formulári.

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierka) uvedené v záväznej objednávke.

Podľa  zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy, časti ) predajca vráti čiastku zaplatenú zákazníkom za vrátený tovar do siedmich pracovných dní od doručenia vráteného  tovaru na adresu predajcu. Predajca nevracia čiastku za poštovné a balné.

V prípade objednania viac kusov tovaru, ako je v tej chvíli na sklade, bude kupujúci telefonicky a emailom o tomto informovaný a bude mu navrhnutý spôsob vyriešenia objednávky.

Pri dostatku skladových zásob bude objednávka vybavená (expedovaná kuriérskej spoločnosti)do 48 hodín od jej prijatia. O priebehu vybavenia objednávky bude kupujúci informovaný emailovou správou.

Spôsob platby, doručenie:

- cena dopravy jedného balíka (do 10kg) je 10€ s DPH,

- pri nákupe do 25€ hradí zákazník plnú cenu dopravy,

- pri nákupe od 25€ do 50€ hradí zákazník 50% ceny dopravy, 

- pri nákupe nad 50€ je doprava zdarma,

- ceny prepravného platia len pri nákupe vína, nie olivových olejov. 

Spôsob platby:

- prevodom na účet - po obdržaní predfaktúry, na účet SK82 1100 0000 0026 2480 1374 / SWIFT: TATRSKBX, variabilným symbolom je číslo objednávky, ktoré kupujúci obdrží v rámci notofikačného emailu.

Ak je cena tovaru hradená  týmto spôsobom, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.

- dobierka - hotovosť pri prebratí tovaru od kuriéra,

Spôsob dopravy:

- tovar je expedovaný na celom Slovensku spoločnosťou DPD, tovar je poistený,

- v Bratislave a v Trenčíne objednaný tovar doručíme osobne po telefonickom dohovore s Vami.

Zľavy:

Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

Predávajúci stanovuje ceny za poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru, a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke.

Reklamácia:

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodaní tovaru alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, nesprávnym skladovaním a nesprávnym nakladaním s tovarom.

Reklamácia musí byť uplatnená písomnou formou na adresu predávajúceho: Z.M. Partners s.r.o., Moyzesova 739/3, 911 01 Trenčín s priložením kópie faktúry a dobierkovej zloženky; kupujúci v reklamačnom liste uvedie vady, ktoré na tovare zistil, a svoj návrh riešenia reklamácie.

Ak tovar vykazuje pri preberaní od kuriérskej služby DPD chyby, predovšetkým porušený obal, je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V takom prípade je kupukúci povinný spísať so zamestnancom kuriérskej služby DPD protokol o poškodení zásielky. Následne má kupujúci nárok na poskytnutie riadneho plnenia zo strany predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby kupujúceho.
V prípade, že kupujúci zásielku od kuriérskej služby DPD a zistí zjavné chyby po rozbalení zásielky (neúplnosť zásielky, mechanické chyby), je povinný ihneď toto písomne oznámiť predávajúcemu.

Záruka:

Predávajúci poskytuje na všetky druhy ním predávaného prírodného vína baleného vo fľašiach časovo neobmedzenú záruku, ak sa tieto dopravujú a skladujú za týchto podmienok:

- fľaše sa skladujú v čistej, suchej, dobre vetranej miestnosti s tlmeným svetlom, chránené pred priamymi slnečnými lúčmi  pri teplote 10 – 15°C,

- kupujúci sa pri archivovaní vín riadi radami a pokynmi predávajúceho, ktoré mu predávajúci poskytne v písomnej forme (tzv. „vínna karta"),

- pri preprave tovaru nesmie dôjsť k jeho podchladeniu pod 0°C.

Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná vada tovaru môže byť spôsobená nesprávnym zaobchádzaním a skladovaním u zákazníka.

Vrátenie tovaru:

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom, ako objednanom množstve. V takomto prípade má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu nesprávne dodaného tovaru a dodanie chýbajúceho tovaru na náklady predávajúceho.

Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá:
- správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky,
- tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Predávajúci s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, t.j. faktúru – daňový doklad.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou,
- za poškodenie zásielky kuriérskou službou,
- za prekážky dodania tovaru spôsobené vyššou mocou (prírodná katastrofa, štrajk, vojna atď.).

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje:

- správne a pravdivo vyplniť údaje v objednávacom formulári,
- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek vád tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi, prípadne podľa vlastného uváženia tovar neprevziať,
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

Ochrana osobných údajov:

Pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky neregistrovaným zákazníkom vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu osobných údajov prevádzkovateľom internetového obchodu www.vini-italiani.sk a www.vini-italiani.cz za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu a tiež súhlas s komunikáciou súvisiacou s registráciou a objednaným tovarom.

Údaje zákazníkov prevádzkovateľ internetového obchodu www.vini-italiani.sk a www.vini-italiani.cz neposkytuje v zmysle Zákona 58/1998. (s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených).

 

Alternatívne riešenie sporov:


Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20€. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5€ s DPH.


Záverečné a prechodné ustanovenia:


Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu www.vini-italiani.sk a www.vini-italiani.cz v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak nie  je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva (kupujúcim odoslaná a potvrdená Objednávka) podlieha slovenskému právu.

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že si Obchodné podmienky internetového obchodu www.vini-italiani.sk a www.vini-italiani.cz prečítal a v súhlasí s nimi v celom rozsahu.


Obchodné podmienky platné od 1.12.2012